Những điều cần biết

Những điều cần biết về hồ sơ đăng ký kinh doanh
Những điều cần biết về hồ sơ đăng ký kinh doanh

Trong hồ sơ đăng ký kinh doanh cần phải ghi nên tham khảo các ngành nghề và mã ngành trong hệ thống các ngành kinh tế của Việt Nam theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/1/2007 của Thủ tướng chính phủ. Muốn biết chi tiết các thông tin về ngành nghề theo Quyết định 10/2007/QĐ-TTg