Tập đoàn kinh tế không phải ai cũng biết.

Tập đoàn kinh tế không phải ai cũng biết.
Tập đoàn kinh tế và tổng công ty Nhà nước được văn phòng Chính phủ Thông tin báo chí Chính phủ ban hành Nghị.

Theo như thông tin cho biết Công ty mẹ trong tập đoàn kinh tế it nhất phải có nguồn vốn điều lệ không dưới hơn 10.000 tỷ đồng. Và phải có trong tay ít nhất 50% tổng số công ty con đang hoạt động trong những ngành những lĩnh vực kinh doanh chính.
 
Qua đó tập đoàn kinh tế phải đáp ứng các điều kiện như có ngành, lĩnh vực kinh doanh chính thuộc ngành lĩnh vực sản xuất cung ứng sản phầm và những dịch vụ đặc biệt quan trọng để đảm bảo được an ninh quốc gia về kinh tế. Tạo được động lực nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp và toàn bộ nền kinh tế quốc gia.

Riêng đối với tổng công ty thì phải đáp ứng đủ điều kiện về nguồn vốn điều lệ, không được thấp hơn 1.800 tỷ đồng.  Như nghị định đã nêu rõ các tập đoàn kinh tết không đáp ứng được những yêu cầu như trên sẽ bị chấm dứt hoạt động dưới mọi hình thức. Chấm dứt tình trạng sở hữu chéo.

Các doanh nghiệp bị chi phối thì không được góp vốn mua cổ phần ,các nghị định mới của chính phủ qui định doanh nghiệp nào bị ảnh hưởng không được góp vốn mua cổ phần để sở hữu chéo trong tổng công ty không được góp vốn. 
Công ty mẹ là công ty một thành viên thực hiện những quy định của chính phủ về quản lý vốn nhà nước và tài chính , đối với doanh nghiệp nào do nhà nước nắm là 100% vốn điều lệ. 
Ngoài công ty mẹ, doanh nghiệp thành viên của các tập đoàn kinh tế, công ty đăng ký ngành kinh doanh chính hoặc ngành nghề có liên quan theo những quy định này , những sự giám sát chủ sở hữu về đâu tư , tỷ lệ vốn đầu tư và hiệu quả cho ngành kinh doanh chính hoặc những ngành co liên quan . Công ty chủ ,các doanh nghiệp là thành viên trong các tập đoàn kinh tế công ty không được kinh doanh ngành nào không liên quan. 
Việc tăng cường giàm sát minh bạch những thông tin 
Nhưng việc quản lý giám sát với tập đoàn kinh tế , công ty trong sở hữu sẽ giám sát hoạt động kinh doanh và công tác tổ chức cán bộ giám sát tài chính của mình. 
Nghị định cũng quy định chặt chẽ việc quản lý, giám sát đối với tập đoàn kinh tế, thành lập công ty tnhh tại hà nội, trong đó chủ sở hữu Nhà nước đối với tập đoàn kinh tế, tổng công ty sẽ giám sát hoạt động kinh doanh, công tác tổ chức và cán bộ và giám sát tài chính.
Nghị định này yêu cầu các tổng công ty và tập đoàn  phải công khai, minh bạch các thông tin để chủ yếu liên quan đến những hoạt động của mình và phải đăng lên trên Trang thông tin điện tử doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ business.gov.vn.

 

LUẬT TƯ VẤN QUANG MINH
MST:0310277548
Điện thoại: 096 3839 005 Mr Vũ
Fax: 08. 6289 4518
Email: info.tuvanquangminh@gmail.com
Web: www.tuvanquangminh.com
Địa chỉ: 19/2B Thạnh Lộc 08, Thạnh Lộc, Quận 12, Hồ Chí Minh